top of page
Search

Cadeirydd Annibynnol Bwrdd Partneriaeth Hub Cymru Africa

Mae Hub Cymru Africa yn chwilio am Gadeirydd annibynnol ar gyfer ei Fwrdd Partneriaeth. 


Hub Cymru Africa yw prif sefydliad datblygu rhyngwladol ac undod byd-eang Cymru. Cawsom ein ffurfio ym mis Ebrill 2015 i ddod â gwaith Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Cymru Masnach Deg, Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica a’r Panel Cynghori Is-Sahara ynghyd. Rydym yn cefnogi sefydliadau ar draws Cymru i adeiladu cysylltiadau a phrosiectau cynaliadwy mewn partneriaeth â sefydliadau yn Affrica Is-Sahara. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi gweld newidiadau sylweddol yn ein gwaith, ac wedi cychwyn ar gyfnod strategol newydd. Fel rhan o’r prosesau hyn, fe wnaethom ymrwymo i adolygu ein trefniadau llywodraeth,  a rhoi sylfaen gryfach inni symud ymlaen. Rydym yn dymuno penodi Cadeirydd newydd, a fydd yn gallu ein helpu i gyflawni'r ymrwymiad hwn a'n gweledigaeth ar y cyd.


Ar hyn o bryd, mae bwrdd y bartneriaeth yn cynnwys dau ymddiriedolwr o bob sefydliad sy'n cymryd rhan. Mae'n gyfrifol am arweinyddiaeth strategol ac am ddarparu trosolwg o raglen o weithgareddau sy'n cefnogi mentrau datblygu rhyngwladol yng Nghymru. Mae gwaith y bwrdd yn cael ei amlinellu mewn dogfen cytundeb partneriaeth fanwl sydd wedi cael ei llofnodi gan bob parti. Yn benodol, mae'r cytundeb partneriaeth yn amlinellu swyddogaethau penodol y Cadeirydd:


 • Sicrhau bod y Bwrdd yn cyflawni ei gyfrifoldebau

 • Cynrychioli’r Bwrdd lle bo angen ar gyfer unrhyw drafodaethau gyda Llywodraeth Cymru, Bwrdd Ymddiriedolwyr WCIA neu fusnes swyddogol arall 

 • Cynnull a chadeirio cyfarfodydd y Bwrdd

 • Dyfarnu lle gofynnir mewn anghydfodau rhwng Partneriaid 

 • Gweithredu fel Rheolwr Llinell ar gyfer Pennaeth y Bartneriaeth.


Ochr yn ochr â swyddogaethau penodol y cadeirydd, rydym yn credu bod angen set o sgiliau a gwybodaeth i sicrhau bod y Cadeirydd yn gallu ein helpu i gyflawni ein Gweledigaeth, Cenhadaeth, a’n Strategaeth.


Manyleb y Person 


H = hanfodol; D = dymunol

 • Gwybodaeth am faterion rhyngwladol neu ddatblygiad  lleol (H)

 • Gwybodaeth am y trydydd sector yng Nghymru (D)

 • Ymrwymiad cadarn i gydraddoldeb hiliol ac ymarfer gwrth-hiliaeth (H)

 • Sgiliau arwain profedig, gan gynnwys profiad sylweddol o weithio gyda Byrddau (H)

 • Sgiliau broceru/negodi (H)

 • Profiad profedig o weithio gyda sefydliadau cymhleth gyda chyllidwyr niferus (H)

 • Y gallu i neilltuo amser, brwdfrydedd ac egni i gefnogi Partneriaeth Hub Cymru Africa, gan gynnwys mynychu digwyddiadau a chynadleddau a gwaith y bwrdd.  (H) 

 • Y gallu i gynrychioli'r bartneriaeth yn gyhoeddus, yn glir ac yn hyderus (H)

 • Profiad o reoli adroddiadau uniongyrchol (H).


Oherwydd natur annibynnol y swydd hon, nid yw’r Bwrdd Partneriaeth yn gallu ystyried ceisiadau gan bobl sydd wedi bod yn staff neu’n ymddiriedolwyr unrhyw un o’r sefydliadau partner a restrir uchod yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, neu gan grwpiau sy’n derbyn cyllid gan unrhyw un o’r sefydliadau hyn. Rhaid i'r person fod yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru hefyd, fel y prif roddwr i'r Bartneriaeth. 


Dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb yn y swydd hon ddarparu CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu pam eu bod yn gwneud cais am y rôl a, gan ddefnyddio manyleb y person, amlinellu eu sgiliau. Dylid anfon y rhain at enquiries@hubcymruafrica.wales erbyn 09:00 BST ar 12fed Gorfennaf 2024.


Yn dibynnu ar nifer yr ymgeiswyr, mae cyfweliadau wedi'u trefnu ar gyfer 24ain a 25ain Gorffennaf 2024.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr du a hiliol, yn enwedig y rhai sy'n nodi eu bod yn rhan o'r gymuned alltud  Affricanaidd sy'n byw yng Nghymru.


I drafod y rôl, cysylltwch â ni i drefnu amser cyfleus i chi siarad â Claire O'Shea, Pennaeth Partneriaeth, neu ddeiliad blaenorol y swydd.


I lawrlwytho’r pecyn ymgeisydd, cliciwch yma.

Comments


bottom of page